NABÓR DO KLUBU SENIORA

Poniedziałek 2 marca 2020
 

Trwa już nabór do projektu pt. „Utworzenie dodatkowych miejsc w Klubie Seniora w Tyczynie przy placówce Maluszkowo”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zapraszamy seniorów 60+ zamieszkujących powiat rzeszowski tj. gmina Tyczyn, Błażowa, Lubenia, którzy z uwagi na stan zdrowia, w tym niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego.

Oferujemy zagospodarowanie czasu wolnego m.in. poprzez działalność edukacyjną, ruchową, terapeutyczną, warsztaty artystyczno-malarskie, warsztaty wizażu; 2 dniowe wyjazdy integracyjne do Bukowiny Tatrzańskiej/Bieszczad/Krynicy; wyjazdy do filharmonii, kina, teatru, muzeum; wspólne obchodzenie świąt i wydarzeń okolicznościowych; dostęp książek i środków przekazu; porady prawne.

Kryteria przyjęć:


1) FORMALNE:
- zamieszkanie na terenie gminy Tyczyn, Błażowa, Lubenia na postawie danych podanych w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej
- wiek uczestnika: 60+ na podstawie nr pesel podanego w formularzu rekrutacyjnym w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej
- status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podst. czynności dnia codziennego, weryfikacja na podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

2) MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE:

a) osoba samotna zamieszkująca i prowadząca gospodarstwo domowe (na podstawie oświadczenia złożonego w formularzu rekrutacyjnym – 5 pkt.)

b) posiadanie orzeczenie o niepełnosprawności (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności – 10 pkt.)

Preferowane będą także:
a) osoby z niepełnosprawnością i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodu (na osobę samotnie gosp. lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pom. społ. – 15 pkt. pkt. na podstawie zawartego w formularzu zgłoszenia oświadczenia o wysokości dochodu z uwzględnieniem zapisów ww. ustawy;
b) osoby zaliczające się do poniżej podanej grupy:
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia - 15 pkt. (na podstawie dostarczonego zaświadczenia GOPS/MOPS lub oświadczenia uczestnika w formularzu rekrutacyjnym zawierającym wszystkie przesłanki wykluczenia pod odpowiedzialnością karną);
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 15 pkt. (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności);
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - 15 pkt. (na podstawie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności);
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa) - 15 pkt (na podstawie zaświadczenie GOPS/MOPS).

 

Dokumenty do pobrania

 Pobierz
Regulamin Rekrutacji
 Pobierz
zał. 1 Formularz zgłoszenia/rekrutacyjny
 Pobierz
zał. 2 Zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
 Pobierz
zał. 3 Oświadczenie uczestnika projektu dotyczące danych osobowych
 Pobierz
zał. 4 Deklaracja udziału w Projekcie
 Pobierz
zał. 5 Wzór oświadczenia w zakresie doświadczenia wielokrotnego wykluczenia
 
 Powrót do poprzedniej strony