O Projekcie

Poniedziałek 2 marca 2020
 

Tytuł projektu: Utworzenie dodatkowych miejsc w Klubie Seniora w Tyczynie przy placówce Maluszkowo

Wnioskodawca: A2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Okres realizacji: 01.03.2020 – 31.03.2022

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w zakresie przeciwdziałania osamotnieniu i marginalizacji 15 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu seniorów (11 K/4 M) poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w istniejącym Klubie Seniora w Tyczynie przy ul. Słonecznej 1 oraz zapewnienie ich funkcjonowania w okresie 01.04.2020 – 31.03.2022.

Grupa docelowa:

15 osób (11K/4M), które zam. woj. podkarpackie, powiat: rzeszowski, gmina Tyczyn, Błażowa, Lubenia zaliczanych do grupy osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. takie, które z uwagi stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożliwością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego.

Preferowane będą:

a) os. z nps i/lub os. niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osoby samotnie gosp. lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ust. z dnia 12.03.2004r. o pomocy społ. (KD4).

b) os. wszystkie z niżej wymienionych grup:

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia;

- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

 - os. z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;

- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  (a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ).

Przewiduje się częściową odpłatność uczestnika, których dochód przekracza 150% kryt. dochodowe  pomocy społecznej, za realizowane usługi oferowanej przez Klub Seniora.

Zadania:

1. Utworzenie dodatkowych 15 miejsc w Klubie Seniora w Tyczynie.

2. Funkcjonowanie dodatkowych miejsc w Klubie Seniora w Tyczynie w okresie 04.2020 - 03.2022

Główne rezultaty, które dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte:

1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu– 15 szt.

2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 15 (11K/4M)

3. Liczba miejsc w Klubie Seniora wspartych w wyniku realizacji projektu – 15 szt.

4. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpiła poprawa sytuacji życiowej w aspekcie społecznym w wyniku udziału w projekcie - 12 os.

5. Liczba osób, u których nastąpiło zwiększenie aktywności ruchowej w wyniku udziału w oferowanym wsparciu - 12 os.

6. Liczba osób, które zwiększyły znajomość języka obcego w wyniku udziału w oferowanym wsparciu -10 os.

Finansowe przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej:  326 077,21 zł

Wkład własny: 21 957,00 zł  części pochodzący z opłat uczestników, których dochód na członka w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej.

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

Rodzaj wsparcia

Dla udzielania wsparcia

Godziny udzielania wsparcia

Adres realizacji wsparcia

Działalność Klubu Seniora przy placówkach Maluszkowo

01.04.2020-31.03.2022

Klub Seniora będzie funkcjonował będzie przez cały rok, w tym:

  1. Spotkanie edukacyjne  1/m-c. co najmniej 5 godz. w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników poza czasem funkcjonowania żłobka;
  2. Zajęcia aktywizujące ruchowo 1 raz/tydz. (ok. 2h lub 2 razy w tyg. po 1h),
  3. aktyw. kultur 1x/kw,
  4. aktyw. artyst.1-2x/kw.

36-020 Tyczyn,

ul. Słoneczna 1

 
 Powrót do poprzedniej strony